Strona główna » O bibliotece » Regulaminy i Zarządzenia » Regulamin Biblioteki DSW
 • A-
 • A
 • A+

Regulamin Biblioteki DSWREGULAMIN

BIBLIOTEKI DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

 

Postanowienia ogólne

 1. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki DSW uprawnione są wszystkie osoby pełnoletnie.

 2. Obowiązkiem osób korzystających z Biblioteki DSW jest:
 • przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej, porządku i współżycia społecznego,
 • posługiwanie się kartą biblioteczną oraz bieżąca aktualizacja danych osobowych,
 • dbałość o wypożyczone oraz udostępnione na miejscu książki, czasopisma i multimedia, zwane dalej egzemplarzami,
 • korzystanie na miejscu z nie więcej niż 10 egzemplarzy równocześnie,
 • używanie sprzętu komputerowego znajdującego się w Bibliotece DSW zgodnie z jego przeznaczeniem, w celach naukowych (nie instalowanie dodatkowego oprogramowania).

 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe z jego winy na terenie Biblioteki DSW.

 1. Zapisy do Biblioteki DSW dokonywane są wyłącznie po okazaniu oraz na podstawie aktualnego dokumentu tożsamości oraz po podpisaniu oświadczenia o przyjęciu do wiadomości niniejszego regulaminu wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących
  w Bibliotece DSW z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Osoba zapisująca się do Biblioteki DSW może posiadać w niej tylko jedno konto. Studenci innych uczelni i osoby prywatne zobowiązane są do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej zgodnie z Cennikiem opłat Biblioteki DSW. Użytkownicy będący absolwentami DSW zwolnieni są z opłaty wpisowej.

 

Status użytkownika

Liczba egzemplarzy
do wypożyczenia

Opłata wpisowa

Dostęp do baz danych na miejscu

Pracownik etatowy DSW

10

----------

Bez ograniczeń

Pracownik nieetatowy DSW

5

----------

Bez ograniczeń

Student DSW

10

----------

Bez ograniczeń

Absolwent DSW

5

----------

Bez ograniczeń

Student innej uczelni/

osoba prywatna

5

Zgodnie
z Cennikiem

Bez ograniczeń

 

 1. Użytkownik ma obowiązek zgłosić każdą zmianę danych osobowych najpóźniej przy pierwszych odwiedzinach po zaistnieniu zmiany.

  6. Prawa korzystania z Biblioteki DSW pozbawione będą osoby, które nie stosują się do niniejszego regulaminu. W przypadku użytkowników będących studentami lub pracownikami DSW biblioteka powiadamia o tym fakcie władze Uczelni, w przypadku studentów lub pracowników innych uczelni, władze tych uczelni.

  7. Dyrektor Biblioteki DSW ustala Cennik opłat Biblioteki DSW.

  8. Zmiany Regulaminu będą podawane do publicznej wiadomości w siedzibie oraz na stronie internetowej Biblioteki DSW.

  9. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować do Dyrektora Biblioteki DSW. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zasady korzystania ze zbiorów

 1. Wypożyczenia dokonuje się na podstawie karty bibliotecznej.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za operacje dokonywane przy pomocy jego karty bibliotecznej, również w trybie on-line.
 1. W razie zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej należy niezwłocznie wystąpić o duplikat karty. Koszt duplikatu określa Cennik opłat Biblioteki DSW.
 1. Egzemplarze oznaczone żółtym paskiem wypożyczane są na okres 30 dni.

  5. Książki oznaczone czerwonym paskiem oraz czasopisma udostępniane są Użytkownikom tylko w czytelni. Bibliotekarz może na czas zamknięcia biblioteki wypożyczyć książki oznaczone czerwonym paskiem bez prawa do ich prolongaty. Wypożyczenie odbywa się nie wcześniej niż na godzinę przed zamknięciem, a ich zwrot nie później niż godzinę po otwarciu biblioteki dnia następnego. W przypadku nieoddania książki w terminie naliczana jest opłata zgodna z Cennikiem, a Użytkownik traci prawo do korzystania z tego przywileju.

  6. Multimedia oznaczone czerwonym paskiem wypożyczane są wyłącznie pracownikom DSW do celów dydaktycznych, na okres 10 dni.

 1. Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych egzemplarzy oznaczonych żółtym paskiem. Prolongata dokonywana jest na okres 30 dni. Biblioteka odmawia prolongaty w razie przekroczenia terminu zwrotu egzemplarzy i/lub innych zobowiązań wobec Biblioteki DSW.

  8. Ponowne wypożyczenie egzemplarza, którego liczba dopuszczalnych prolongat została wyczerpana możliwe jest po minimum 7 dniach od jego zwrotu.

  9. Po przekroczeniu terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy naliczana jest opłata zgodna z Cennikiem.

10. W sytuacji przesłania egzemplarzy drogą pocztową, jako datę zwrotu przyjmuje się datę nadania przesyłki.

11. Wrzutnia na książki ustawiona poza lokalem Biblioteki umożliwia zwrot książek po godzinach pracy Biblioteki. Za datę zwrotu uznaje się ostatni dzień roboczy Biblioteki przed okresem, w którym wrzutnia jest czynna – w przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy naliczana jest opłata zgodna z Cennikiem.

12. W razie zagubienia bądź zniszczenia egzemplarza Użytkownik zobowiązany jest przekazać identyczny tytuł lub nowsze jego wydanie bądź uiścić jego równowartość (oszacowaną przez bibliotekarza). Użytkownik wnosi także dodatkową opłatę za każdy zakupiony przez Bibliotekę DSW egzemplarz (koszt uzupełnienia zbioru), której wysokość określa Cennik.

13. W przypadku nie dokonania opłat, o których mowa w pkt. 5, 9, 11, w dniu ich naliczenia Użytkownik (bądź osoba go reprezentująca) zobowiązany jest do podpisania oświadczenia zawierającego zobowiązanie do ich uiszczenia. Odmowa podpisania oświadczenia zostanie potwierdzona przez dwóch pracowników biblioteki i skutkuje blokadą konta. Biblioteka DSW ma prawo dochodzić swoich praw na drodze postępowania windykacyjnego lub sądowego. Obowiązek podpisania oświadczenia nie dotyczy przypadków, w których naliczona opłata nie przekracza kwoty 10,00 zł oraz zwrotu książek do wrzutni.

14. W wyjątkowych przypadkach przetrzymywania egzemplarza lub zaległości w uiszczaniu opłat, o których mowa w pkt. 5, 9, 11 Biblioteka DSW może przesłać na adres Użytkownika ponaglenie pobierając przy tym dodatkową opłatę, której wysokość określa Cennik.

15. Rozliczenie zobowiązań finansowych, o których mowa w pkt. 5, 9, 11 Użytkownika następuje poprzez:

 • wpłatę należności w Bibliotece DSW,
 • przekazanie ekwiwalentu w postaci egzemplarzy (bibliotekarz decyduje o ich przydatności
  i wartości),
 • odpracowanie, które odbywa się za zgodą Dyrektora Biblioteki DSW, na podstawie ustalonej w Cenniku stawki.

16. Użytkownik może, przez czas korzystania z Biblioteki DSW, skorzystać z szafki bibliotecznej, celem pozostawienia w niej okrycia wierzchniego, teczki, torby, plecaka, itp. Kluczyki do szafek wydawane są przez bibliotekarza po pozostawieniu karty bibliotecznej lub dokumentu ze zdjęciem (innego niż dowód osobisty). W przypadku zagubienia kluczyka Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty, której wysokość określa Cennik.

17. Opłaty wnoszone do Biblioteki DSW są rejestrowane, a na życzenie Użytkownika kwitowane.

18.  Inne zasady obowiązujące w Bibliotece DSW określają Zarządzenia Dyrektora Biblioteki.

 

                                                                  Dyrektor Biblioteki DSW

                                                                         dr Stefan Kubów